نخست: اين كه نام حضرت (ع) در تورات آمده است:
 خداوند تبارك و تعالى به ابراهيم فرمود: «امّا اسماعيل، پس دعاى تو را در باره او شنيدم و بدو بركت بخشيدم و بزودى پرثمرش گردانم و بر فرزندانش همى بيفزايم و در پشت او دوازده فرزند شريف قرار دهم كه زاده شوند و او را حزبى بزرگ گردانم»، و ترديدى نيست كه على (ع) يكى از اين دوازده تن مى‏باشد و اين فضيلتى است كه هيچ كس بدان دست نيافته است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 14:15  توسط عباس  |